gazdasági vezetői álláshirdetés

2019.05.10 08:13

Agrárminiszter

 

Agrárminiszter                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

a Magyar Gyula Kertészeti Szakgimnázium és Szakközépiskolánál 

gazdasági dolgozó munkakörben gazdasági vezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye: Budapest, 1106 Budapest, Maglódi út 8.

 

 

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény gazdasági vezetőjeként irányítja és ellenőrzi az intézmény gazdasági szervezetét, gazdasági intézkedéseket hoz, ellátja a költségvetési szerv működtetésével, üzemeltetésével kapcsolatos, valamint a költségvetési szerv vagyongazdálkodása körében a beruházással, a vagyon használatával, hasznosításával, védelmével kapcsolatos feladatokat. Felelős a költségvetési szerv költségvetésének megtervezéséért, a gazdálkodással, könyvvezetéssel és a finanszírozással kapcsolatos feladatok ellátásáért, továbbá az adatszolgáltatási, beszámolási kötelezettségek teljesítéséért, a pénzügyi, számviteli rend betartásáért. Az intézmény gazdasági szervezete a fenntartó kijelölése alapján, a munkamegosztásra vonatkozó megállapodás szerint, ellátja a hozzá rendelt Agrárminisztérium fenntartásában levő iskolák pénzügyi-gazdasági feladatait.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Egyetem, illetve főiskola,

•         az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 12. § (1) és (2) bekezdéseiben foglaltaknak megfelelően felsőoktatásban szerzett végzettség és emellett okleveles könyvvizsgálói vagy államháztartási mérlegképes könyvelői szakképesítés, vagy az engedélyezés szempontjából ezzel egyenértékű szakképesítés, vagy

•         gazdasági vezetői, belső ellenőri, érvényesítői, pénzügyi ellenjegyzői – 2012. január 1. előtt az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény szerinti ellenjegyzői -, vagy a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (továbbiakban: Szt.) 150. § (1) és (2) bekezdése szerinti feladatok ellátásában költségvetési szervnél szerzett legalább öt éves igazolt szakmai gyakorlat, valamint mérlegképes könyvelői szakképesítés vagy a felsőoktatásban szerzett gazdasági szakképzettség;

•         szerepelnie kell az Szt. 151. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásban, és rendelkeznie kell a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel;

•         vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása;

•         magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint jog a szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz, illetve bevándorlási vagy letelepedési engedély;

•         a munkakör ellátásához szükséges számítástechnikai programok ismerete, illetőleg biztos felhasználói ismeret;

•         büntetlen előélet.

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 

•         közoktatási intézményben gazdasági vezetői beosztásban szerzett gyakorlat.;

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Részletes életutat bemutató szakmai önéletrajz, az eddigi munkahelyek, munkakörök feltüntetésével, a szakmai munka részletes ismertetésével;

•         Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló iratok másolata;

•         Az Szt. 151. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásban történő szereplés igazolása és a tevékenység ellátására jogosító engedély másolata;

•         90 napnál nem régebbi keltezésű hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkozástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé vagy nyilatkozat arról, hogy a pályázat pozitív elbírálása esetén az erkölcsi bizonyítványt a megbízás napjáig a pályázó eredetben bemutatja;

•         Nyilatkozat, amelyben a pályázó vállalja gazdasági vezetővé történő megbízása esetén a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget;

•         Nyilatkozat, amelyben a pályázó hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez;

•         Orvosi igazolás, amellyel a pályázó a magasabb vezetői beosztás ellátására alkalmas egészségügyi állapotát igazolja.

 

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Mácsár Zsuzsanna az Agrárszakképzési Főosztály osztályvezetője délelőtt 8 és 11 óra között nyújt, a +36 1 795 1004 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Elektronikus úton "SzIF/1180/2019, Magyar Gyula Isk. gazdasági vezető" tárggyal a Személyügyi és Igazgatási Főosztály részére a hatterintezmenyek@am.gov.hu E-mail címen keresztül

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A határidőt követően megküldött, a pályázati feltételeknek nem megfelelő pályázat érvénytelen. Az érvényes pályázatok előzetes szűrése után a benyújtási határidőt követő 21 napon belül a pályázókat legalább háromtagú bíráló bizottság hallgatja meg. A gazdasági vezető személyéről - a bizottság véleményét mérlegelve- a pályázati határidő lejártát követő 60 napon belül az agrárminiszter dönt. A döntésről valamennyi pályázó elektronikus úton kap értesítést.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. július 24.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         Kormányzati Portál: www.kormany.hu - 2019. május 10.

•         Az intézmény honlapján - 2019. május 10.

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatban csak a kiírás feltételeinek mindenben megfelelő, határidőre beérkezett dokumentumokkal rendelkező pályázó vesz részt. Hiánypótlásnak nincs helye. A gazdasági vezetőt az agrárminiszter nevezi ki, azonban felette a munkáltatói jogokat az intézmény vezetője gyakorolja. Vezetői megbízást az a személy kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető. Az agrárminiszter fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát.

 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. május 10.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Vissza